Δημοσιεύσεις

1. Βιβλία

Τζιμογιάννης, Α. (2019). Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση του 21ου Αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Τζιμογιάννης Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Jimoyiannis A. (editor). Research on e-Learning and ICT in Education. New York: Springer (2011). ISBN 978-1-4614-1082-9, e-ISBN 978-1-4614-1083-6.

2. Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίων

Τζιμογιάννης, Α. & Τσιωτάκης, Π. (επιμ.) (2019). Βιβλίο Περιλήψεων Πρακτικών 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση», Κόρινθος, 13-14 Δεκεμβρίου 2019

Τζιμογιάννης Α. (επιμ.) (2016). Βιβλίο Περιλήψεων Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0. ΕΤΠΕ: Κόρινθος.

Jimoyiannis A. (2010). Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation ‘’Information and Communication Technologies in Education‘’. Vol I, HAICTE: Korinthos, Greece. ISBN: 978-960-88359-5-5, ISSN: 1792-5010.

Τζιμογιάννης Α. (επιμ.) (2010). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση‘’. Τόμος ΙΙ, ΕΤΠΕ: Κόρινθος. ISBN: 978-960-88359-5-5, ISSN: 1792-5010.

Τζιμογιάννης Α. (2005). Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, Κόρινθος.

3. Εργασίες σε Έγκριτα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Roussinos, D., & Jimoyiannis, A. (2019). Examining primary education teachers’ perceptions of TPACK and the related educational context factors. Journal of Research on Technology in Education, 51(4), 377–397.

Koukis, N., & Jimoyiannis, A. (2019). MOOCS for teacher professional development: exploring teachers’ perceptions and achievements. Interactive Technology and Smart Education, 16(1), 74-91.

Leith, M., Boyle, L., Sim, D., van der Zwet, A., Scott, G., Jimoyiannis, A., Jandrić, P., Baalsrud Hauge, J., Tany, N.S., & Hummel, H. (2019). What’s in a game? A game-based approach to exploring 21st-century European identity and values. Open Review of Educational Research, 6(1), 12-25, DOI:10.1080/23265507.2018.1562364

Vrachnos, E., & Jimoyiannis, A. (2017). Secondary education students’ difficulties in algorithmic problems with arrays: An analysis using the SOLO taxonomy. Themes in Science and Technology Education, 10(1), 31-52.

Tsiopela, D., & Jimoyiannis, A. (2017). Pre-Vocational Skills Laboratory: Designing interventions to improve employment skills for students with autism spectrum disorders. Universal Access in the Information Society, 16(3), 609–627, DOI: 10.1007/s10209-016-0488-6.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2017). Beyond students’ perceptions: Investigating learning presence in a community of educational blogging. Journal of Applied Research in Higher Education, 9(1), 129-146.

Jimoyiannis, A., & Roussinos, D. (2017). Students’ collaborative patterns in a wiki project: Towards a theoretical and analysis framework. Journal of Applied Research in Higher Education, 9(1), 24-39.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2016). Self-directed learning in e-portfolios: Analysing students’ performance and learning presence. EAI Εndorsed Τransactions on e-learning, 3(10), e7.

Tsiotakis P. & Jimoyiannis A. (2016). Critical factors towards analysing teachers’ presence in on-line learning communities. The Internet and Higher Education, 28, 45-58. DOI: 10.1016/j.iheduc.2015.09.002.

Vrachnos E. & Jimoyiannis A. (2014). Design and evaluation of a web-based dynamic algorithm visualization environment for novices. Procedia Computer Science, 27, 229-239.

Tsiopela D. & Jimoyiannis A. (2014). Pre-Vocational Skills Laboratory: Development and investigation of a Web-based environment for students with autism. Procedia Computer Science, 27, 207–217.

Roussinos D. & Jimoyiannis A. (2013). Analysis of students’ participation patterns and learning presence in a wiki-based project. Educational Media International, 50(4), 306-324.

Jimoyiannis A., Tsiotakis P., Roussinos D. & Siorenta A. (2013). Preparing teachers to integrate Web 2.0 in school practice: Toward a framework for Pedagogy 2.0. Australasian Journal of Educational Technology, 29(2), 248-267.

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2013). Social network analysis of students’ participation and presence in a community of educational blogging. Interactive Technology and Smart Education, 10(1), 15-30.

Jimoyiannis A. (2012). Developing a pedagogical framework for the design and the implementation of e-portfolios in educational practice. Themes in Science & Technology Education, 5(1/2), 107-132.

Angelaina S. & Jimoyiannis A. (2012). Analysing students’ engagement and learning presence in an educational blog community, Educational Media International, 49(3), 183-200.

Atsoglou K. & Jimoyiannis A. (2012). Teachers’ decisions to use ICT in classroom practice: An investigation based on Decomposed Theory of Planned Behavior, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 3(2), 20-37.

Jimoyiannis A. & Angelaina S. (2012).Towards an analysis framework for investigating students’ engagement and learning in educational blogs, Journal of Computer Assisted Learning, 28(3), 222-234.

Jimoyiannis A. (2011). Using SOLO taxonomy to explore students’ mental models of the programming variable and the assignment statement. Themes in Science & Technology Education, 4(2), 53-74.

Roussinos D. & Jimoyiannis A. (2011). Blended collaborative learning through a wiki-based project: A case study on students’ perceptions, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 2(3), 15-30.

Jimoyiannis A. & Gravani M. (2011). Exploring adult digital literacy using learners’ and educators’ perceptions and experiences: the case of the Second Chance Schools in Greece, Educational Technology & Society, 14(1), 217–227.

Jimoyiannis A. (2010). Designing and implementing an integrated Technological Pedagogical Science Knowledge framework for science teacher’s professional development, Computers & Education, 55(3), 1259-1269.

Jimoyiannis A. & Gravani M. (2010). Digital literacy in a lifelong learning programme for adults: Educators’ experiences and perceptions on teaching practices, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 1(1), 40-60.

Stansfield M. H., Connolly T. M., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2009). Developing a framework for best practices in sustainable virtual campuses, International Journal of Networking and Virtual Organisations, 6(5), 440-459.

Stansfield M., Connolly T., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2009). The Identification of Key Issues in the Development of Sustainable e-Learning and Virtual Campus Initiatives, Electronic Journal of e-Learning, 7(2), 155-164.

Cartelli A., Stansfield M. H., Connolly T. M., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2008). Towards the development of a new model for best practice and knowledge construction in Virtual Campuses, Journal of Information Technology Education, 7, 121-134.

Siorenta A. & Jimoyiannis A. (2008). Physics instruction in secondary schools: an investigation of teachers’ beliefs towards physics laboratory and ICT, Research in Science & Technological Education, 26(2), 185-202.

Jimoyiannis A. & Komis V. (2007). Examining teachers’ beliefs about ICT in education: implications of a teacher preparation programme, Teacher Development, 11(2), 149-173.

Jimoyiannis A. & Komis V. (2006). Exploring secondary education teachers’ attitudes and beliefs towards ICT adoption in education, THEMES in Education, 7(2), 181-204.

4. Εργασίες σε Έγκριτα Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά

Κούκης, Ν., & Τζιμογιάννης, Α. (2019). Παράγοντες σχεδιασμού Μαζικών Ανοικτών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: Μελέτη των απόψεων των συμμετεχόντων. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 12(2), 57-76.

Κωστής, Ν., & Τζιμογιάννης, Α. (2018). Καλές πρακτικές εκπαιδευτικής καινοτομίας και δικτύωσης σχολείων: Το παράδειγμα των βραβευμένων προγραμμάτων eTwinning στην Περιφέρεια Ηπείρου. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 11(2), 53-80.

Τσιόπελα, Δ., & Τζιμογιάννης, Α. (2017). Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Βιβλιογραφική επισκόπηση. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 10(1), 19-35.

Δράκου, Κ., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Παραγωγή λόγου με χρήση συνεργατικών εργαλείων: Μία μελέτη στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’ Γυμνασίου. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9(2), 63-85.

Κυριακώδη Δ. & Τζιμογιάννης Α. (2015). Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη των βραβευμένων έργων της δράσης “Θεσμός Αριστείας και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών”. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 8(3), 123-151

Μαρκοπούλου Α. & Τζιμογιάννης Α. (2014). Μελέτη της συμμετοχής μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργατικές δραστηριότητες μέσω wiki. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(3), 139-161.

Γολικίδου Λ. & Τζιμογιάννης Α. (2014). Εκπαιδευτικές καινοτομίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και μελέτη ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης στα πλαίσια του έργου Comenius. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2), 99-118.

Αγγέλαινα Σ. & Τζιμογιάννης Α. (2010). Μελέτη της συμμετοχής και της γνωστικής παρουσίας μαθητών Γυμνασίου σε ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3(3), 113-128.

Βραχνός Ε. & Τζιμογιάννης Α. (2009). Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικοποίησης αλγορίθμων: Μια επισκόπηση των τεχνικών και παιδαγωγικών χαρακτηριστικών, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(3), 215-245.

Κωστής Ν., Σιόρεντα Α. & Τζιμογιάννης Α. (2009). Η αξιοποίηση συστημάτων ασύγχρονης εκπαίδευσης σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Σχεδιασμός και μελέτη των σχολικών δικτύων ΣΕΠ του Νομού Δωδεκανήσου, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(1-2), 53-76.

Κόμης Β. & Τζιμογιάννης Α. (2006). Ο Προγραμματισμός ως μαθησιακή δραστηριότητα: από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη γνώση παιδαγωγικού περιεχομένου, Θέματα στην Εκπαίδευση, 7(3), 229-255.

5. Εργασίες σε Διεθνείς Τόμους (με κρίση)

Boyle, E., Baxter, G., Jimoyiannis, A., Leith, M., Sim, D., van der Zwet, A., Scott, G., Terras, M., Tsiotakis, P., Hummel, H., Hauge, J., & Jandrić, P. (2019). The design of the RU EU? game: A game-based approach to help students’ exploring of European identity and values. In M. Tsitouridou, J. A. Diniz & T.A. Mikropoulos (Eds.), Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education, Communications in Computer and Information Science, vol. 993, 120-133. Springer.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2019). Students’ engagement and peer interaction in on-line academic writing through a course blog. In M. Tsitouridou, J. A. Diniz & T.A. Mikropoulos (Eds.), Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education, Communications in Computer and Information Science, vol. 993, 103-119. Springer.

Boyle, E., Baalsrud Hauge, J., Leith, M., Sim, D., Hummel, H., Jandrić, P., & Jimoyiannis, A. (2019). Linking Learning Outcomes and Game Mechanics in the Early Stages of the RU EU? Project. In M. Gentile, M. Allegra & H. Söbke (Eds.), Games and Learning Alliance. Lecture Notes in Computer Science Book Series, vol. 11385, 191-200. Springer.

Tsiopela, D., & Jimoyiannis, A. (2018). Using a web-based environment to enhance vocational skills of students with autism spectrum disorder. In T.A. Mikropoulos (Ed.). Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives (pp. 381-395). New York: Springer.

Jimoyiannis, A., Schiza, E. I., & Tsiotakis, P. (2018). Students’ self-regulated learning through online academic writing in a course blog. In D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector & P. Isaías (Eds.), Digital Technologies: Sustainable Innovations for Improving Teaching and Learning (pp.111-129). New York: Springer.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2016). Investigating the Role of Structure in Online Teachers’ Communities of Learning. In P. Anastasiades, & N. Zaranis (Eds.). Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives (pp. 161-174). New York: Springer.

Bakouli, V., & Jimoyiannis, A. (2016). Concept mapping as cognitive tool in science education: An analysis of students’ learning using SOLO taxonomy. In Z. Smyrnaiou, M. Riopel & M.Sotiriou (Eds.), Recent Advances in Science and Technology Education, Ranging from Modern Pedagogies to Neuroeducation and Assessment (pp.43-58). Cambridge Scholars Publishing.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2016). Self-directed learning in e-portfolios: Design issues and investigation of students’ performance. In G. Vincenti, A. Bucciero & C. Vaz de Carvalho (eds.). eLEOT2015, LNICST 160 (pp. 126-134). New York: Springer.

Jimoyiannis A. (2015). TPACK 2.0: Towards a Framework Guiding Web 2.0 Integration in Educational Practice. In Dr. M.S. Khine (Ed.). New Directions in Technological Pedagogical Content Knowledge Research Multiple Perspectives (pp. 83-108). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Jimoyiannis A. (2015). Digital Literacy and Adult Learners. In M. J. Spector (ed.), The SAGE Encyclopedia of Educational Technology (pp. 213-216). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Angelaina S. & Jimoyiannis A. (2011). Educational blogging: Developing and investigating a students’ community of inquiry. In A. Jimoyiannis (ed.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 167-180). New York: Springer.

Jimoyiannis A., Gravani M. & Karagiorgi Y. (2011). Teacher professional development through Virtual Campuses: Conceptions of a ‘new’ model, In H. Yang & S. Yuen (eds.), Handbook of Research on Practices and Outcomes in Virtual Worlds and Environment (pp. 327-347), Hershey, PA: IGI Global.

Jimoyiannis A. (2008). Factors determining teachers’ beliefs and perceptions of ICT in education, in A. Cartelli & M. Palma (eds.), Encyclopedia of Information Communication Technology (pp. 321-334), Hershey, PA: IGI Global.

Jimoyiannis A. (2008). Computer simulations and scientific knowledge construction, in A. Cartelli & M. Palma (eds.), Encyclopedia of Information Communication Technology (pp. 106-120), Hershey, PA: IGI Global.

6. Εργασίες σε Ελληνικούς Τόμους (με κρίση)

Τζιμογιάννης Α. (2015). Οι ΤΠΕ στο σχολείο του 21ου αιώνα: Από τα προγράμματα επιμόρφωσης στις κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο (σ. 116-126). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Τζιμογιάννης Α. (2008). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως εργαλείο ανάπτυξης της ‘επιστημονικής σκέψης’: προκλήσεις και δυνατότητες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Στο Β. Κουλαϊδής, Α. Αποστόλου και Κ. Καμπουράκης (επιμ.), Η Φύση των Επιστημών-Διδακτικές Προσεγγίσεις (σ. 233-247). Αθήνα: Εκπαιδευτήρια Γείτονα.

Τζιμογιάννης Α. & Σιόρεντα Α. (2007). Το Διαδίκτυο ως εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στο Β. Κουλαϊδής (επιμ.), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης (σ. 355-374). Αθήνα: ΟΕΠΕΚ.

Τζιμογιάννης Α. (2007). Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στο Β. Κουλαϊδής (επιμ.), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης (σ. 333-354). Αθήνα: ΟΕΠΕΚ.

Τζιμογιάννης Α. & Σιόρεντα Α. (2007). Η μοντελοποίηση ως εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στο Β. Κουλαϊδής (επιμ.), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης (σ. 241-267). Αθήνα: ΟΕΠΕΚ.

Τζιμογιάννης Α. (2004). Οι Προσομοιώσεις στη Διδασκαλία της Φυσικής, στο Ι. Βλαχάβας, Β. Δαγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Σατρατζέμη & Δ. Ψύλλος (εκδ.), Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: απολογισμός και προοπτικές (σ. 240-254). Θεσσαλονίκη.

Καμπεζά Μ., Γκρίτση Φ., Χρηστίδου Β., Τζιμογιάννης Α. & Ραβάνης Κ. (2001). Η συγκρότηση του φαινομένου της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας στη σκέψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στο Κ. Ραβάνης (επιμ.), Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες (σ. 178-184). Πάτρα.

7. Εργασίες σε Τόμους Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

Koukis, N., & Jimoyiannis, A. (2019). Investigating Participants’ Collaborative Patterns in a MOOC for Teacher Professional Development. In R. Ørngreen, M. Buhl & B. Meyer (Eds.), Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning, ECEL 2019 (pp. 303-312). Aalborg University, Copenhagen: Academic Conferences and Publishing International.

Boyle, E., Baalsrud Hauge, J., Leith, M., Sim, D., Hummel, H., Jandrić, P., & Jimoyiannis, A. (2018). Linking learning outcomes and game mechanics in the early stages of the RU EU? Project. Proceedings of the GALA Conference 2018, 5-7 December, Palermo, Italy.

Roussinos, D., & Jimoyiannis, A. (2018). Exploring primary education teachers’ perceptions of their Technological Pedagogical and Content Knowledge. In M. Della Ventura (Ed.), Proceedings of the 1st World Congress on Inspired Education (pp. 146-153), Treviso, Italy: Accademia Musicale Studio Musica.

Koukis, N., & Jimoyiannis, A. (2018). MOOCs and teacher professional development: A case study on teachers’ views and perceptions. In M.B. Nunes & P. Isaias (Eds.), Proceedings of the International Conference e-Learning 2018 (pp. 19-26), Madrid: International Association for Development of the Information Society. (Best paper award).

Mastorodimos, D., Chatzichristofis, S. A., Jimoyiannis, A., & Christodoulou, K. (2018).  Making Sense of Fractions using E-learning Platforms-A Survey. Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2018). Thessaloniki, Greece. http://www.inista.org.

Spanorriga, C., Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2018). E-mentoring and novice teachers’ professional development: Program design and critical success factors. Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 1315-1324). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Boyle, E., Baxter, G., Jimoyiannis, A., Leith, M., Sim, D., van der Zwet, A., Scott, G., Terras, M., Tsiotakis, P., Hummel, H., Hauge, J., & Jandrić, P. (2018). The Design of the RU EU? game: A game-based approach to help students’ exploring of European identity and values. Proceedings of the Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education Conference, TECH-EDU 2018, 20-22 June 2018, Thessaloniki, Greece.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2018). Students’ engagement and peer interaction in on-line academic writing through a course blog. Proceedings of the Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education Conference, TECH-EDU 2018, 20-22 June 2018, Thessaloniki, Greece.

Koukis, N., & Jimoyiannis, A. (2017). Designing MOOCs for teacher professional development: Analysis of participants’ engagement and perceptions. In A. Mesquita & P. Peres (Eds.), Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning, ECEL 2017 (pp. 271-280), Porto: Academic Conferences and Publishing International.

Koutsodimou, K., & Jimoyiannis, A. (2015). MOOCs for teacher professional development: investigating views and perceptions of the participants. Proceedings of the 8th International Conference of Education, Research and Innovation – ICERI2015 (pp. 6968-6977), 16–18 November 2015, Seville, Spain.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2015). Self-directed learning in e-portfolios: Design issues and investigation of students’ performance. Proceedings of the 2nd International Conference on e-Learning e-Education and Online Training – eLEOT 2015, 16–18 September 2015, Novedrate, Italy, http://eleot.org/2015.

Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2014). Teachers’ performance within communities of learning: Investigating the role of community structure. Proceedings of the European Conference in the Applications of Enabling Technologies – ECAET 2014, 20–21 November 2014, Glasgow, UK, http://www.ed20work.eu/conference.

Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2014). Collaboration and Community Building in an Online Teacher Community of Learning: A Social Network Analysis. In G. Ortiz, E. Troubitsyna & S. De Agostino (eds.), Proceedings of the Ninth International Conference on Internet and Web Applications and Services – ICIW2014 (pp. 19-24), 20–24 July, 2014, Paris, France (Best paper award), http://www.iaria.org/conferences2014/AwardsICIW14.html.

Bakouli V., & Jimoyiannis A. (2014). Concept mapping as cognitive tool in science education: An analysis of students’ learning using SOLO taxonomy. Proceedings of the 1st International Conference on “New Developments in Science and Technology Education”, 29-31May, 2014, Corfu, Greece.

Vrachnos E., & Jimoyiannis A. (2013). Design and evaluation of a web-based dynamic algorithm visualization environment for novices. In M. P. Cota, S.B. L. Ferreira, T. Mikropoulos, H. Paredes and J. Barroso (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2013), 13-15 November 2013, Vigo, Spain.

Tsiopela D., & Jimoyiannis A. (2013). Pre-Vocational Skills Laboratory: Development and investigation of a Web-based environment for students with autism. In M. P. Cota, S.B. L. Ferreira, T. Mikropoulos, H. Paredes and J. Barroso (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2013), 13-15 November 2013, Vigo, Spain.

Tsiotakis P., & Jimoyiannis A. (2013). Developing a Computer Science Teacher Community in Greece: Design framework and implications from the pilot. Proceedings of EDULEARN13 Conference (pp. 70-80), 1-3 July 2013, Barcelona, Spain.

Jimoyiannis A., Christopoulou E., Paliouras A., Petsos A., Saridaki A., Toukiloglou P., & Tsakonas P. (2013). Design and development of learning objects for lower secondary education in Greece: The case of computer science e-books. Proceedings of EDULEARN13 Conference (pp. 41-49), 1-3 July 2013, Barcelona, Spain.

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2012). Blogs in higher education: Analysing students’ participation and presence in a community of blogging. Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2012, pp. 228-235, Lisbon, Portugal (Best emergent technology paper award).

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2011). Pedagogical and instructional design issues towards the integration of Web 2.0 tools in instruction: Implications of teachers’ training pilot courses in Greece, In A. Abraham, E. Corchado, S.-Y. Han, W. Guo, J. Corchado, A. Vasilakos (eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Next Generation Web Services Practices, pp. 530-535, Salamanca, Spain, IEEE.

Jimoyiannis A. (2010). Developing a Technological Pedagogical Content Knowledge framework for science education: Implications of a teacher trainers’ preparation program, Proceedings of the Informing Science & IT Education Conference (InSITE 2010), 597-607, Cassino, Italy.

Gravani, M. N. & Jimoyiannis, A. (2009). Factors shaping the profile of the ICT adult educator: implications from a social inclusion programme in Greece, in Papastamatis, A., Valkanos, E., Zarifis, G. K., Panitsidou, E. (Eds.), Educating the adult educator: Quality provision and assessment in Europe, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development, E-book conference proceedings, pp. 837-844, Thessaloniki, ISBN: 978-960-243-668-4.

Stansfield M. H., Connolly T., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2008). The development of models for identifying and promoting best practice in e-learning and Virtual Campuses, in D. Remenyi (Ed.), Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL), pp. 520-529, Agia Napa, Cyprus, 6-7 November 2008.

Jimoyiannis A., Stansfield M., Connolly T., Cartelli A., Magalhães H., Maillet K. & Koulaidis V. (2008). Virtual Campuses: A new paradigm in e-learning widening access to higher education, in C. Angeli & N. Valanides (eds.), Proceedings of the 6th Panhellenic Conference with International Participation ‘’Information and Communication Technologies in Education’’, Vol. II, pp. 419-426, Cyprus.

Jimoyiannis A. & Gravani M. (2008). Adult educators’ and learners’ perceptions and experiences of digital literacy: The case of the Second Chance Schools in Greece, ECER 2008: European Educational Research Association Conference: From Teaching to Learning?, 10-12 September, Göteborg: Sweden, http://www.eera-ecer.eu/fileadmin/user_upload/Publication_FULL_TEXTS/ECER2008_1226_Gravani_01.pdf.

Vrachnos E. & Jimoyiannis A. (2008). DAVE: A Dynamic Algorithm Visualization Environment for novice learners, The 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, pp. 319-323, 1-5 July, Santander, Spain.

Cartelli, A., Maillet, K., Stansfield, M. H., Connolly, T. M., Jimoyiannis, A., Magalhães, H. & Toland, J. (2008). Towards a Framework for Identifying and Evaluating Best Practice in E-Learning and Virtual Campuses. In J. Luca & E. Weippl (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008 (pp. 897-902). Chesapeake, VA: AACE, http://www.editlib.org/p/28498 (Outstanding paper award).

Cartelli A., Stansfield M., Connolly T., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2008). Towards the development of a new model for best practice and knowledge construction in Virtual Campuses, Proceedings of the Informing Science and IT Education Conference (InSITE 2008), 22-25 June, Varna, Bulgaria.

Connolly T., Stansfield M. H., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2007), Towards the development of a framework for promoting best practice in Virtual Campuses, European Association of Distance Teaching Universities Conference (EADTU 2007), 8-9 November, Lisbon, Portugal, http://www.eadtu.nl/conference-2007/files./BM4.pdf

Jimoyiannis A. & Komis V. (2006). Factors affecting teachers’ views and perceptions of ICT in education, in P. Isaias, M. McPherson & F. Banister (eds.), Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2006, Vol. I, 136-143, Dublin, Ireland.

8. Εργασίες σε Τόμους Περιλήψεων Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

Boyle, E., Leith, M., Van Der Zwet, A., Sim, D., Scott, G., Terras, M., Pugh, M., Baxter, G., Hummel, H., Storm, J., Jandrić, P., Jimoyiannis, A., &. Hauge, J. (2018). RU EU? A game-based approach to exploring 21st century European Identity and values. Democracy@101 conference: Reflecting on the past, understanding the present, planning for a better future, 20 and 21 March 2019, UWS Paisley Campus.

Leith, M., Boyle, E., Bajić, M., Hauge, J., Hummel, H., Jandrić, P., Jimoyiannis, A., Pugh, M., Scott, G., Sim, D., Storm, J., Terras, M., Tany, N., &. Van Der Zwet, A. (2018). RU EU? A game-based approach to exploring 21st century European Identity and values. Proceedings of the 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN18), 2-4 July 2018, Palma, Spain. https://library.iated.org/view/LEITH2018RUE

Jimoyiannis, A. (2018). Rethinking about e-Learning 2.0: Challenges and opportunities for higher education and professional development. Proceedings of the Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education Conference, TECH-EDU 2018, 20-22 June 2018, Thessaloniki, Greece (Keynote presentation), http://www.tech-edu.ws/2018

Tsakonas, P., Petsos, A., Toukiloglou, P., Saridaki, A., Christopoulou, E., Paliouras, A., & Jimoyiannis, A. (2012). Supporting students’ construction of programming mental models with e-books: The case of Computer Science e-book. In C. Kynigos, E. Clayson & N. Yannoutsou (eds.), Conference Proceedings “Constructionism 2012: Theory, Practice and Impact” (pp. 666-667). 21‐25 August, Athens, Greece.

Roussinos D. & Jimoyiannis A. (2011). Investigating students’ collaboration patterns and perceptions of an educational wiki. eLearning 2.0 2011 Conference Abstracts, p.13-14, Brunel University, 6‐7 July 2011, London, UK

Preston, C., Cuthell J., Pachler N., Allen A., & Jimoyiannis A. (2011). Tools for professional learning: Remotely multi-authored digital concept maps. Proceedings CAL Conference 2011, Learning Futures: Education, Technology, Sustainability, Manchester, UK, April 13-15 2011.

Preston C., Kuechel, T. Cych, L. & Jimoyiannis A. (2010). MirandaMod Workshop: Socrates said writing would destroy human thinking processes: are the Internet and Web 2.0 having a more profound effect on cognition?. In A. Jimoyiannis (ed.), Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation «ICT in Education», vol.I, pp. 69, Korinthos, Greece.

Jimoyiannis A. (2010). Integrating Web 2.0 in Education: Towards a framework for Pedagogy 2.0. Web 2.0 Conference Abstracts 2010, p.5, Brunel University, 8‐9 April 2010, London, UK (Keynote presentation).

Gravani M. & Jimoyiannis A. (2009). Learning ICT to combat social exclusion: The case of an adult educational programme. ECER 2009: Theory and Evidence in European Educational Research, 28-30 September 2009, Vienna: Austria.

Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhγes H., Maillet K., & Stansfield M. (2008). Re-thinking promoting best practice in e-learning and virtual campuses. ALT-C 2008: Rethinking the digital divide, Leeds, UK, 9-11 September 2008, Post Conference Workshop, http://www.alt.ac.uk/altc2008/pre_and_post.html#campuses

Gravani M. & Jimoyiannis A. (2008). Continuing professional development of teachers through Virtual Campuses. ECER 2008: European Educational Research Association Conference: From Teaching to Learning?, 10-12 September 2008, Göteborg: Sweden.

Stansfield M. H., Connolly T., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H., & Maillet K. (2007). A framework for promoting best practice in Virtual Campuses: Initial lessons from the PBP-VC project. eLene-EE 2007 Conference: Economics of E-Learning, 13-14 December 2007, Paris, France.

Cartelli A., Stansfield M. H., Connolly T. M, Jimoyiannis A., Magalhães H., & Maillet K. (2007). The Promoting Best Practice in Virtual Campuses (PBP-VC) Project. Towards new strategies for higher education. Challenging Boundaries: The Role of ICT in the Creation of a European Higher Education Arena, 15-17 November, Urbino, Italy.

9. Εργασίες σε Τόμους Πρακτικών Ελληνικών Συνεδρίων με Κριτές

Τουκίλογλου, Π., Πέτσος, Α., Τσάκωνας Π., & Τζιμογιάννης Α. (2018). Σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακών αντικειμένων αλγοριθμικής και προγραμματισμού για το Λύκειο. Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’. Θεσσαλονίκη: ΕΤΠΕ.

Τζιόκας, Θ., Τσιωτάκης Π., & Τζιμογιάννης, Α. (2018). Εκπαιδευτική ηγεσία και ένταξη ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Μία μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’. Θεσσαλονίκη: ΕΤΠΕ.

Κούκης, Ν., & Τζιμογιάννης, Α. (2018). Σχεδιασμός και μελέτη ενός Μαζικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μαθήματος φιλολόγων για τη συνεργατική γραφή. Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’. Θεσσαλονίκη: ΕΤΠΕ.

Βραχνός, Ε., & Τζιμογιάννης, Α. (2018). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Δυναμικής Οπτικοποίησης Αλγορίθμων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’. Θεσσαλονίκη: ΕΤΠΕ.

Βραχνός, Ε., & Τζιμογιάννης, Α. (2018). Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στους αλγόριθμους ταξινόμησης. Μια συγκριτική ανάλυση. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’. Θεσσαλονίκη: ΕΤΠΕ.

Ναυπλιώτη, Κ., & Τζιμογιάννης, Α. (2017). Το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο: Μία Μελέτη Περίπτωσης στο μάθημα Γεωγραφίας της Στ’ τάξης. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σ. 381-392). Αθήνα: ΕΤΠΕ.

Δελής, Φ., & Τζιμογιάννης, Α. (2017). Μελέτη συμπαραγωγής κειμένου στην πλατφόρμα Moodle στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος της Γ΄ Γυμνασίου. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σ. 276-287). Αθήνα: ΕΤΠΕ

Τσιόπελα, Δ., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Μελέτη της συμβολής διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στην ενίσχυση προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Στο Τ. Α. Μικρόπουλος, Α. Τσιάρα & Π. Χαλκή (επιμ.), ΠρακτικάΕργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’ (σ. 159-167). Ιωάννινα: ΕΤΠΕ.

Κουτσοδήμου, Κ., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Μαζικά Ανοιχτά Μαθήματα και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: Ζητήματα σχεδιασμού και μελέτη των απόψεων των συμμετεχόντων. Στο Τ. Α. Μικρόπουλος, Α. Τσιάρα & Π. Χαλκή (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’ (σ. 53-61). Ιωάννινα: ΕΤΠΕ.

Δημητρίου, Δ., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Διερεύνηση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές της τάξης. Στο Τ. Α. Μικρόπουλος, Α. Τσιάρα & Π. Χαλκή (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’ (σ. 43-51). Ιωάννινα: ΕΤΠΕ.

Βραχνός, Ε., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Μελέτη της συμβολής του περιβάλλοντος οπτικοποίησης αλγορίθμων DAVE στην οικοδόμηση αλγορίθμων ταξινόμησης από μαθητές Γ’ Λυκείου. Στο Τ. Α. Μικρόπουλος, Α. Τσιάρα & Π. Χαλκή (επιμ.), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’ (σ. 61-68). Ιωάννινα: ΕΤΠΕ.

Τσιωτάκης, Π., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών κατά την ανάπτυξη ενός e-portfolio μέσω ιστολογίου. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 26-27 Μαρτίου 2016. Κόρινθος.

Κουτσοδήμου, Κ., Τσιωτάκης, Π., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Τα Μαζικά Ανοιχτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 26-27 Μαρτίου 2016. Κόρινθος.

Δελής, Φ., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Διδασκαλία της Γλώσσας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle: Μελέτη των πρακτικών συν-δημιουργίας και συν-γραφής μαθητών Γ’ Γυμνασίου. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 26-27 Μαρτίου 2016. Κόρινθος.

Δράκου, Κ., & Τζιμογιάννης, Α. (2016). Παραγωγή λόγου με χρήση συνεργατικών εργαλείων: Μία μελέτη στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με χρήση Google Docs. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 26-27 Μαρτίου 2016. Κόρινθος.

Κούτρας, Γ. & Τζιμογιάννης A. (2015). Σχεδιασμός και μελέτη μιας διαθεματικής παρέμβασης κινητής μάθησης στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού. Στο Β. Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015, http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2319.pdf.

Τσιωτάκης, Π., & Τζιμογιάννης, Α. (2014). Μελέτη του ρόλου της δομής στην ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης Εκπαιδευτικών. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’, 309-318, Ρέθυμνο.

Βραχνός, Ε., & Τζιμογιάννης, Α. (2014). Μελέτη της συμβολής του περιβάλλοντος οπτικοποίησης αλγορίθμων DAVE στην οικοδόμηση αλγορίθμων ταξινόμησης από μαθητές Γ’ Λυκείου. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 82-91, Ρέθυμνο.

Βραχνός, Ε., & Τζιμογιάννης, Α. (2014). Αναπαραστάσεις μαθητών και φοιτητών για τον αλγόριθμο ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής: Μια ανάλυση βασισμένη στην ταξινομία SOLO. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 72-81, Ρέθυμνο.

Γολικίδου, Λ. & Τζιμογιάννης A. (2013). Σχεδιασμός και Μελέτη ενός Προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης από Απόσταση στα πλαίσια ενός Έργου Comenius. Στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης & Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013, http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe2069.pdf.

Τζιμογιάννης Α., Τσιωτάκης Π. & Ρούσσινος Δ. (2012). Προς ένα παιδαγωγικό πλαίσιο του Ιστού 2.0: Σχεδιασμός και αποτίμηση ενός προγράμματος προετοιμασίας εκπαιδευτικών. Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’, Βόλος.

Ρούσσινος Δ. & Τζιμογιάννης Α. (2012). Μελέτη της συμμετοχής και της συν-εργασίας φοιτητών για την ανάπτυξη περιεχόμενο μέσω wiki. Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’, Βόλος.

Τσιωτάκης Π., Ρούσσινος Δ. & Τζιμογιάννης Α. (2012). Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογιών χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων. Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’, Βόλος.

Τσιωτάκης Π. & Τζιμογιάννης Α. (2012). Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού, στο Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 287-297, Φλώρινα.

Παλιούρας Α., Πέτσος Α., Σαριδάκη Α., Τουκίλογλου Π., Τσάκωνας Π., & Χριστοπούλου Ε. & Τζιμογιάννης Α. (2012). Σχεδιασμός και ανάπτυξη των εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών βιβλίων Πληροφορικής Γυμνασίου: Η ενότητα του προγραμματισμού υπολογιστών, στο Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 123-134, Φλώρινα.

Τσιωτάκης Π. & Τζιμογιάννης Α. (2011). OpenWebQuest: Πλατφόρμα ανάπτυξης και φιλοξενίας ιστοεξερευνήσεων, CD Πρακτικών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Πληροφορική και Νέο Σχολείο», Πάτρα: ΠΕΚΑΠ, ISSN 1792-1511.

Ρούσσινος, Δ. & Τζιμογιάννης Α. (2011). Σχεδίαση και μελέτη ενός περιβάλλοντος μικτής ηλεκτρονικής μάθησης μέσω wiki: Μία μελέτη περίπτωσης σε πρωτοετείς φοιτητές, Proceedings of 6th International Conference in Open & Distance Learning, 91-104, Loutraki.

Τσιωτάκης Π. & Τζιμογιάννης Α. (2011). Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών: Τεχνολογικά Εργαλεία και Ζητήματα Σχεδιασμού, Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, 124-131, Ιωάννινα, ΠΕΚΑΠ- ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αγγέλαινα Σ. & Τζιμογιάννης Α. (2010). Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου, στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’, τόμος II, 337-344, Κόρινθος.

Τζιμογιάννης Α. (2010). Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών, στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’, τόμος II, 295-302, Κόρινθος.

Βραχνός Ε. & Τζιμογιάννης Α. (2010). Μελέτη των αναπαραστάσεων μαθητών της Γ’ Λυκείου για την έννοια του πίνακα χρησιμοποιώντας την ταξινομία SOLO, στο Μ. Γρηγοριάδου (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 81-90, Αθήνα.

Αγγέλαινα Σ. & Τζιμογιάννης Α. (2009). Το εκπαιδευτικό ιστολόγιο ως εργαλείο κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης: Μία ανάλυση της γνωστικής παρουσίας των μαθητών, στο Καριώτογλου Π., Σπύρτου Α., Ζουπίδης Α. (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση’’, 137-145, Φλώρινα

Κωστής Ν. & Τζιμογιάννης Α. (2008). Το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και μάθησης: Το παράδειγμα των δικτύων ΣΕΠ σε εκπαιδευτικές μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου, στο Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’, Τόμος II, 303-310, Κύπρος.

Τζιμογιάννης Α. & Γραβάνη Μ. (2008). Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής, στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 405-414, Πάτρα.

Βραχνός Ε. & Τζιμογιάννης Α., (2008). Σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος δυναμικής οπτικοποίησης αλγορίθμων: Το σύστημα DAVE, στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 171-180, Πάτρα.

Τζιμογιάννης Α. & Σιόρεντα Α. (2007). Παράγοντες που καθορίζουν τις στάσεις των καθηγητών Φυσικών Επιστημών για τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση’’, 939-949, Ιωάννινα.

Τζιμογιάννης Α. & Κόμης Β. (2006). Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Διερευνώντας τις απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Β. Δαγδιλέλης & Δ. Ψύλλος (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση’’, 829-836, Θεσσαλονίκη.

Τζιμογιάννης Α., Τσιωτάκης Π. & Sajaniemi J. (2006). Μελετώντας το ρόλο των προσομοιώσεων αλγορίθμων στη διδασκαλία του προγραμματισμού στο Ενιαίο Λύκειο, στο Ε. Σταυρίδου & Χ. Σολομωνίδου (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης’’, 99-108, Βόλος.

Τζιμογιάννης Α. (2005). Προς ένα παιδαγωγικό πλαίσιο διδασκαλίας του προγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 99-111, Κόρινθος.

Τζιμογιάννης Α., Πολίτης Π., & Κόμης Β. (2005). Μελέτη των αναπαραστάσεων τελειόφοιτων μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την έννοια της μεταβλητής, στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, 61-70, Κόρινθος.

10. Εργασίες σε Τόμους Περιλήψεων Ελληνικών Συνεδρίων με Κριτές

Μαστοροδήμος, Δ., Τζιμογιάννης, Α., & Χατζηχριστοφής, Σ. Α. (2019). Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης και αναγνώρισης της συναισθηματικής κατάστασης του μαθητή κατά την επίλυση προβλημάτων με κλάσματα. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση”, Κόρινθος, 13-14 Δεκεμβρίου 2019

Τσιωτάκης Π., Τσάκωνας, Π., Βραχνός, Ε., & Τζιμογιάννης, Α. (2019). Μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου για τη διδασκαλία της Αλγοριθμικής: Το πλαίσιο αξιοποίησης στην επιμόρφωση επιμορφωτών Πληροφορικής Β’ Επιπέδου. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση”, Κόρινθος, 13-14 Δεκεμβρίου 2019

Τσιωτάκης Π., & Τζιμογιάννης, Α. (2019). RU EU?: A game-based approach to exploring 21st century European identity and values. Συμπόσιο στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση”, Κόρινθος, 13-14 Δεκεμβρίου 2019

Κούκης, Ν., Ρούσσινος, Δ., & Τζιμογιάννης, Α. (2019). Σχεδιασμός Μαζικών Ανοικτών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση”, Κόρινθος, 13-14 Δεκεμβρίου 2019

Τσιωτάκης Π., & Τζιμογιάννης Α. (2016). Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών κατά την ανάπτυξη ενός e-portfolio μέσω ιστολογίου. Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016.

Πέτσος Α., Τουκίλογλου Π., Τσάκωνας Π., Παλιούρας Α., Σαριδάκη Α., Χριστοπούλου Ε., & ΤζιμογιάννηςΑ. (2016). Ψηφιακό Αποθετήριο Φωτόδεντρο και Μαθησιακά Αντικείμενα Πληροφορικής: Παιδαγωγικός σχεδιασμός και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης. Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016.

Κουτσοδήμου Κ., Τσιωτάκης Π., & Τζιμογιάννης Α. (2016). Τα Μαζικά Ανοιχτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016.

Δράκου Κ., & Τζιμογιάννης Α. (2016). Παραγωγή λόγου με χρήση συνεργατικών εργαλείων: Μία μελέτη στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με χρήση GoogleDocs. Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016.

Δελής Φ., & Τζιμογιάννης Α. (2016). Διδασκαλία της Γλώσσας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle: Μελέτη των πρακτικών συν-δημιουργίας και συν-γραφής μαθητών Γ’ Γυμνασίου. Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016.

Τζιμογιάννης Α. (2015). Ανοιχτές και δημιουργικές τάξεις: Οι ΤΠΕ στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων περιβαλλόντων μάθησης στο ελληνικό σχολείο. Πανελλήνιο Συνέδριο «Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα, 14-15 Μαρτίου 2015 (προσκεκλημένη ομιλία) http://www.slideshare.net/ajimoyia/jimoyiannis-2015-open-and-creative-classrooms.

Τζιμογιάννης Α. (2015). Οι ΤΠΕ στο σχολείο του 21ου αιώνα: Από τα προγράμματα επιμόρφωσης στις κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Περιλήψεις 1ου Συνεδρίου Μονάδας Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, σ.39, Κόρινθος: Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 20-22 Φεβρουαρίου 2015.

Τζιμογιάννης Α., & Τσιωτάκης Π. (2012). Σχεδιάζοντας ιστοεξερευνήσεις στην πράξη: Η πλατφόρμαOpenWebQuest. Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’, Βόλος.

Τζιμογιάννης Α. (2012). Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Από το σχεδιασμό στην εφαρμογή, στο Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘’Διδακτική της Πληροφορικής’’, σ. 15,Φλώρινα (προσκεκλημένη ομιλία).

Τσερετόπουλος Θ., Σινιγάλιας Π., & Τζιμογιάννης Α. (2009). Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων για τη Φυσική με χρήση εργαλείων των ΤΠΕ: το παράδειγμα του ηλεκτρισμού, Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΕΤΠΕ «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Βόλος, 24-26 Απριλίου.